Monday, March 27, 2006بزرگترین وبلاگ برای آموش سکس همراه با فیلم های آموزندهبزرگترین وبلاگ برای آموش سکس همراه با فیلم های آموزنده

سئوالهای جوانهايی که تا بحال سکس نداشته اند


*آيا در هنگام سکس جنس زن داری درد است که ناله شهوت آميز ميکند
پاسخ :
بله
اين درد با آن دردی که شما فکر می کند فرق زيادی دارد اين درد به طوری است که با خود لذت خواصی می آورد به طوری که جنس مونث از اين درد خوشش می ايد و برای همين اسرار بيشتر به ادامه سکس می کند (در يک کلام لذت اين نوع سکس به دردشه که باعث ميشه زنها حال زيادی ببرند)
*آيا جنس مونث هم دارای آب منی (آبی که از شهوت می آيد)می باشد :
پاسخ
بله
جنس زن هم همانند جنس مرد داری آب منی می باشد اين آب در جنس زن دوبرابر و يا حتی سه و چهار برابر آب منی يک مرد می باشد که شدت پرتاپ آن هم دوبرابر می باشد


*اگر جنس زن آب منی دارد پس احتمال دارد قبل از آنکه منی مرد به بيرون بيايد ابتدا منی زن بيرون بريزد پس آنموقع زن ديگر از ادامه سکس حالی نخواهد برد آيا اين درست است :
پاسخ :
خير
جنس مرد بعد از اينکه منی از او خارج شود ديگر شهوتی برای ادامه کار نخواهد داشت ولی در جنس زن پس از اينکه منی از آن خارج شد تا موقعی که آلت مرد درون زن قرار داشته باشد هنوز دارای شهوت می باشد البته کمتر از قبل می شود ولی در اقلب مواقع جنس مرد زودتر از جنس زن منی از او خارج می شود

برای اطلاعات بيشتر به اين قسمت رجوع کنيد

سئوالات جوانهايی که در مورد سکس سئوالاتی داشتند پاسخ داده میشود
بخش اول

* : سکس را چگونه آغاز کنيم :
پاسخ : در هنگام سکس بايد ابتدا کاملا مطمئن شده باشيد که از حرکات شهوت آميز (در زنها ماليدن سينه و قسمتهای شهوت آميز ديگر- در جنس مرد لب گرفتن و با تحريک کردن آلت جنسی و جاهای شهوت آميز ديگر)چه در جنس مرد و زن تا موقعی که سکس و کمبود سکس احساس می شود آنجاست که می توانيد با آرامی کار سکس را آغاز کرده و استارت کار بزنيد
بخش دوم

*:چگونه سکس کنيم :
پاسخ :
ابتدا به آرامی مرد لباس زن را در بياورديد و همچنين زن لباس مرد را به آرامی در بياورد اين خود باعث می گردد که شهوت طرفين بيشتر و بيشتر شود
آنجاست که حالا بکن کی بکن (برای خنده)
گزينه دوم برای جذابيت آموزش قرار داده شده بعد از لخت کردن می بايست جنس زن آلت مرد را با چيزی که به نظر خودش شهوت خودش و شهوت مرد را بالا می برد و باعث تحريک آلت مرد ميشود استفاده کند که بيشتر از دهان استفاده می شود

همچنين مرد می تواند با حاکاتی جهاز جنسی زن را تحريک کند که بيشتر از زبان زدن استفاده می گردد
پس از اينکه هر دو جنس آمادگی کامل را برای سکس پيدا کردن مرد می تواند زن را به طوری که خودش می خواهد بخوابند و که اکثر بروی کمر بهترين حال و راحتی را به زن می دهد
مرد می تواند با باز کرد پا زن الت خود را به جهاز جنسی زن برساند و بهترين و سالمترين سکس را انجام دهد

همچنان به طور برعکس هم می شود که اين عمل را انجام داد با اين تفاوت که در اين شيوه زن آلت مرد را درون جهاز جنسی خود می کند
فصل سوم
* در ابتدا بايد چگونه الت مرد را به دورن جهاز جنسی زن ببريم :

يکی از مهمترين بخشهای فصل همين جا است گه چگونه بايد اولين بار سکس را با زنی که تا بحال سکس نداشته است شروع کرد

در ابتدا به دليل اينکه اولين بار است می بايست آلت مرد با موادی نرم کننده هم به آلت مرد خورده باشد و هم به جهاز جنسی زن سپس پس از نرم کردن هر دو جنسيت به آرامی مرد آلت خود را داخل کند سپس به آرامی داخل جهاز جنسی تحرک بدهد يعنی به جبو و عقب ببرد تا اينکه جهاز جنسی آماده شود و نرم نرم شود تا مرد بتواند به سرعت خود اضاف کند
البته لازم به ياد آوری است مطمئنا برای اولين بار از جهاز جنسی زن خون می آيد که تا چند بار سکس اول عادی می باشد


**************************************************************
قابل توجه دخترهايی که عادت ماهانه همراه با درد دارند
period

دختر هايی که از درد کمر و شکم پريوت (عادت ماهانه ) زجر می برند توجه کنند :
بهترين راه جهت مهار اين درد و به راحتی توسط خودتون نه قرص و نه دوا و دکتر
سئوالهای سکس در مورد پريوت يا همان عادت ماهانه مونث ها دو نوع خون ريزی داريم يکی عادت ماهانه دخترها است و يکی ديگه خونی که در هنگام سکس با يک دختر که اولين بارش هست که سکس می کنه اگه موضوع اولی باشه که يک چيز خدايی و برای همگی می باشد و خود دخترها بهتر می دونند چه کار کنند ولی فقط يه راهنمايی در اين زمينه به دخترهايی که عادت ماهانه دارند و درد کمر و شکم دارند بايد بگويم اگر می خواهيد درد کمتر و يا کاملا خوب بشود می توانيد با انگشت اشاره به آرامی درون (کس) رحم کنيد و در بياوريد پس از سه چهار بار که اينکار را کرديد شما ديگر درد کمر و يا شکم نداريد بايد توجه داشته باشيد انگشت بايد تا آخر درون رحم يا همون کس قرار بگيرد .... خوب حالا اگر در هنگام سکس باشد اين خونريزی زياد طولانی نمی باشد از آنجائيکه برای اولين بار است يه خورده خون می آيد و می توانيد جلوی آن را حتی با يک پارچه تميز و يا دستمالهای کاغذی تميز استاندارد بگيريد زياد مشکل هادی نيست فقط نترسيد و به آرامی می توانيد بعد اتمام خونريزی کار خودتونو با دختر انجام بدهيد .

فیلم کوتاه از ارزای زن


فیلم 1


دانلود 1 دانلود 2


فیلم 2

دانلود 1 دانلود 2

*********************************************

یک فیلم کوتاه از دست کردن توی کس


دانلود 1 دانلود 2


******************************************

کیرهای کلفت و سکس


دانلود1 دانلود 2

***************************************
سکس کردن دخترها با خودشون


دانلود 1 دانلود 2